fbpx

Regulamin strony

REGULAMIN SERWISU www.pubcrime.pl

1.Definicje

1.1. Serwis internetowy (zwany dalej Serwisem) działający pod adresem www.pubcrime.pl zajmujący się sprzedażą, prowadzony jest przez firmę NEXT ENTER sp. z o.o. (zwany dalej Sprzedającym), zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Bydgoszczy, 85-171, ul. Wojska Polskiego 8 / 34 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, posiadającą nr NIP 9532783102, REGON 388597230

1.2. Produkt – towar, rzecz, nagrania dźwiękowe lub wizualne, programy lub pliki cyfrowe, które mogą być przedmiotem sprzedaży w serwisie www.pubcrime.pl

1.3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie i dla której zostało utworzone konto użytkownika.

1.4. Kupujący – użytkownik dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem serwisu www.pubcrime.pl, na podstronie game.pubcrime.pl.

1.5. Sprzedaż – transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

2.Zasady korzystania z serwisu

2.1. Rejestracja w Serwisie dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie adresu mailowego, imienia, nazwy użytkownika, płci oraz miasta zamieszkania. Dozwolony jest również zakup bez rejestracji z wymaganiem podania adresu mailowego.

2.2. Rejestracja w Serwisie, jak również korzystanie z niego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2.3. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez www.pubcrime.pl w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

2.4. Użytkownikiem www.pubcrime.pl może zostać osoba niepełnoletnia pod warunkiem, że konto zostanie założone przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

2.5. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od www.pubcrime.pl na podany podczas rejestracji adres email (Newsletter).

2.6. Zabrania się Użytkownikom publikowania w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności obraźliwych, wulgarnych i pornograficznych.

2.7. Działania Użytkowników niezgodne z obowiązującym prawem, mogące utrudniać lub destabilizować działanie  www.pubcrime.pl zostaną uznane za przestępstwo zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego, a konto takiej osoby zostanie natychmiast usunięte.

3. Zasady zakupów

3.1.Sprzedaż odbywa się poprzez opłacenie dostępu do scenariusza danej gry na początku rozgrywki. Kupujący zobowiązany jest podać prawidłowe dane oraz potwierdzić zamówienie. 

3.2. Kupujący zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie w momencie jego złożenia. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata zostaje zaksięgowana na rachunku serwisu www.pubcrime.pl

3.3. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane.

3.4. Użytkownik może samodzielnie wycofać zamówienie, jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. Użytkownik powinien dbać o to, aby zamówienia wychodzące z Jego konta były składane w sposób przemyślany, zgodnie z regulaminem oraz przepisami prawa polskiego, a także ze zrozumieniem konsekwencji jego złożenia. Kupujący zobligowany jest do podania prawidłowego adresu dostawy zamówienia.

3.5. Użytkownikowi, który w sposób notoryczny będzie wycofywał i nie opłacał zamówień, zostanie zawieszone konto.

4. Ceny produktów, koszt wysyłki oraz forma płatności

4.1. Wszystkie ceny Produktów widoczne na stronie Serwisu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

4.2. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu. Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny.

4.3. Zapłatę za zamówienie można dokonać online (e-przelewem) za pośrednictwem platformy transakcyjnej TPay.

4.4. Prowizję platformy transakcyjnej TPay w całości ponosi www.pubcrime.pl

5. Realizacja wysyłek

5.1.Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedającego do momentu wysyłki.

5.2. Zamówienie realizowane jest w formie odblokowania dostępu do scenariusza rozgrywki i możliwości korzystania z pełnej wersji gry.

5.3. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, Sprzedający odblokowuje Kupującemu ekran scenariusza rozgrywki.

5.4  W przypadku problemu z dostępem do scenariusza pomimo opłacenia zamówienia, Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@pubcrime.pl

6. Zwroty/odstąpienie od umowy

6.1. W przypadku odwołania wydarzenia Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Użytkownikowi kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet, Sprzedający ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.

7. Reklamacje

7.1. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, w którym stwierdził wady, domagając się wymiany, obniżenia ceny, nieodpłatnej naprawy lub odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży.

7.2. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

7.3. Zgłoszenie reklamacji odbywa się drogą e-mailową na adres kontakt@pubcrime.pl poprzez wysłanie opisu powodu reklamacji.

7.4. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 7 dni od daty wysłania zamówienia.

7.5. Zgłoszenie reklamacji niedostarczenia przesyłki odbywa się za pomocą wiadomości e-mail kierowanej przez Kupującego do Sprzedającego na adres kontakt@pubcrime.pl

8. Pliki Cookies

8.1.Serwis korzysta z plików cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.

8.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

8.3. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności.

8.4. Korzystając z serwisu www.pubcrime.pl , Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz organizacjach społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów.

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Dane osobowe Użytkowników są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

10.2. Dane podawane przez Użytkowników są wykorzystywane do realizacji zamówień, ewidencji sprzedaży oraz w celach marketingowo-promocyjnych, jeżeli wyrazili na to zgodę.

10.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i może je dowolnie edytować.

10.4. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy po uprzednim zawiadomieniu www.pubcrime.pl emailem lub na piśmie. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych w sytuacji, gdy Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Serwisu lub naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

10.5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Zabrania się Użytkownikom działań, które mogą destabilizować funkcjonowanie serwisu, niezgodnych z regulaminem lub naruszających obowiązujące prawo. W przypadku stwierdzenia takich działań konto Użytkownika zostanie niezwłocznie zawieszone do czasu ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, a następnie usunięte.

11.2. Zabrania się wykorzystywania zdjęć, treści, plików prezentowanych na stronie Serwisu bez zgody Sprzedającego. Podstawa prawna Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. Nr 24, poz 83.11.3. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do serwisu z powodów organizacyjno – technicznych.

11.4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

OŚWIADCZENIA

  1. Przed zawarciem Umowy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i upewnił się, że jego postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów. W razie wykrycia błędów i nieścisłości Klient przed zawarciem Umowy powinien zwrócić się do Firmy w celu pisemnego potwierdzenia wszelkich naniesionych przez niego w Umowie zmian. Firma odpowiada wyłącznie za oświadczenia woli złożone na piśmie przez upoważnionych do tego pracowników i agentów.
  1. Klient jest świadomy, że zawarcie Umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
  2. Klient oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Usługi.